Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://virtualnesidlobb.sk.

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „Zásady“) sú neoddeliteľnou súčasťou Podmienok používania a primerane sa na ne vzťahujú ustanovenia Podmienok používania.

V Podmienkach sú prehľadne obsiahnuté zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov používateľov služieb spoločnosti Business Zone s.r.o., sídlo: Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50959751, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32299/S. (ďalej len „Business Zone s.r.o.“ alebo „Prevádzkovateľ“) poskytovaných prostredníctvom webovej lokality virtualnesidlo.online, virtualnesidlobb.sk, virtualnesidlobanskabystrica.sk (ďalej len „služby“).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov Ti vysvetlia, ako budú Tvoje osobné údaje, ktoré Nám poskytuješ, Používaním Našej Internetovej stránky spracúvané, a chránené a tiež aké sú v súvislosti s tým Tvoje možnosti. Súčasťou týchto Zásad ochrany osobných údajov sú aj Cookies pravidlá.

Pri každom Použití Našej Internetovej stránky Nám potvrdzuješ, že týmto Zásadám ochrany osobných údajov rozumieš a vyhlasuješ, že si nimi viazaný.

Obsah:

 • Osobné a iné údaje, ktoré spracúvame
 • Ktoré ďalšie údaje spracúvame
 • Ako môžeme Tvoje údaje použiť
 • Ako dlho údaje uchovávame
 • Poskytovanie a zdieľanie údajov
 • Naša zodpovednosť
 • Bezpečnosť
 • Tvoje práva a možnosti
 • Zmena Zásad ochrany osobných údajov

Osobné a iné údaje, ktoré spracúvame

Pri Tvojej registrácii na Našej Internetovej stránke od Teba budeme požadovať emailovú adresu a následne emailovú adresu. V určitých prípadoch (napr. registrácia v niektorých Službách poskytovaných na Internetovej stránke) od Teba budeme požadovať aj ďalšie údaje, napr. Tvoje telefónne číslo za účelom overenia Tvojej identity, lokalitu za účelom predaja služby, atď. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na plné poskytovanie našich služieb.

Aj bez poskytnutia týchto údajov si však môžeš obsah prezerať, ale nebudeš môcť využiť služby pre registrovaných užívateľov, keďže na registráciu je potrebný tvoj email.

Pri vytvorení objednávky od teba vyžadujeme nasledovné údaje: Obchodné meno, meno oprávnenej osoby konať v mene danej spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo, telefónne číslo a emailovú adresu.

Ktoré ďaľšie údaje spracúvame

Rovnako ako väčšina štandardných internetových stránok aj My zhromažďujeme rôzne technické informácie od návštevníkov Našej Internetovej stránky, ktoré sa automaticky zaznamenajú pomocou rôznych nástrojov, ako napr. weblogy, cookies, atď. (viac o cookies sa dočítaš v sekcii “Cookies pravidlá“).

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom tejto Internetovej stránky, zahŕňajú najmä:

 • prehliadač, ktorý používaš,
 • IP adresu, z ktorej si sa pripojil na Našu Internetovú stránku,

Ako môžeme tvoje údaje použiť

Údaje, ktoré Nám poskytneš, spracúvame primárne za účelom poskytovania samotnej Služby v systéme, a to najmä:

 • vytvorenie objednávky na predplatné služby konkrétneho produktu, ktorý si vyberieš.

Máme tiež oprávnený záujem na vylepšovaní Internetovej stránky, udržaní Nášho vzťahu s Tebou a ochrane Teba aj ďalších užívateľov Internetovej stránky. Tvoje údaje preto využívame aj na nasledovné účely:

 • zlepšenie dizajnu Internetovej stránky a optimalizáciu jej obsahu, funkcií a Služieb, ktoré poskytuje,
 • informovanie o Našich nových produktoch a službách,
 • informovanie o zmenách na Internetovej stránke, Pravidiel jej používania, týchto Zásad ochrany osobných údajov a iných podmienok, ktoré sa týkajú Našej Internetovej stránky,
 • presadenie Našich Pravidiel používania systému a odhaľovanie ich porušení,
 • zistenie, zabránenie alebo riešenie podvodu a iného protiprávneho konania v systéme, vrátane použitia na účely vyšetrovania príslušnými orgánmi.

Do Tvojej poštovej schránky na Internetovej stránke Ti preto budeme posielať novinky a oznámenia ohľadom fungovania a aktualizácie Internetovej stránky ako aj oznámenia súvisiace s Tvojim Používaním Internetovej stránky (napr. upozornenia na porušenie Podmienok používania a pod.).

Súčasťou našej Internetovej stránky sú aj reklamné ponuky od tretích osôb. Keďže máme oprávnený záujem poskytovať také reklamy, ktoré sú pre Teba relevantné, zaujímavé a osobné, Tvoje údaje využívame aj na nasledovné účely:

 • monitorovanie Tvojej aktivity počas Používania Internetovej stránky,
 • prieskum Tvojho správania sa na Internetovej stránke a jej Používania Tebou,
 • zobrazovanie cielenej reklamy, ponúk a inej marketingovej komunikácie a jej prípadné zasielanie do Tvojej poštovej schránky na Internetovej stránke,
 • meranie a vyhodnocovanie efektivity reklamy,

Okrem vyššie uvedených prípadov Tvoje údaje využívame iba s Tvojím súhlasom , a to na nasledovné účely:

 • zasielanie reklamy, ponúk a inej marketingovej komunikácie na Tvoju emailovú adresu; v každom takom emaile budeš mať zároveň možnosť odhlásiť sa z odberu,

Ako dlho údaje uchovávame

Tvoje údaje uvedené v Tvojom profile budú spracúvané po dobu trvania nášho zmluvného vzťahu a dva roky po jeho ukončení. Spracúvanie údajov, ktoré si uviedol v Tvojom profile, môžeš kedykoľvek ukončiť, a to tak, že to bude mať za následok zrušenie Tvojej Registrácie na Našej Internetovej stránke a výmaz týchto osobných údajov.

Poskytovanie a zdieľanie údajov

Tvoje údaje, ktoré si Nám poskytol, neposkytujeme ani nesprístupňujeme žiadnej tretej strane. Zostávajú u Nás a spracúvame ich len My. Tvoje údaje nezverejňujeme. Tvoje osobné údaje môžeme spracúvať aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú osoby poskytujúce cloudové služby. Tvoje osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny (t.j. mimo EU) ani medzinárodnej organizácii. Súhlasíš s tým, že Tvoje Príspevky môžu byť tiež zhromažďované internetovými vyhľadávačmi, ako je Google. Môžeš tiež povoliť prístup aj iným stránkam, ako je Facebook, aby mali prístup a zverejnili na ich stránke niektorý z Tvojich údajov, vrátane Tvojich Príspevkov na našej Internetovej stránke.

Naša zodpovednosť

Na Našej Internetovej stránke môžeš uverejniť a zdieľať rôzne údaje a iný obsah vo forme komentárov. V takomto prípade budú takéto Tvoje údaje a Príspevky prístupné Ostatným (budú verejne dostupné) a My nemáme žiadnu kontrolu a zodpovednosť za to, ako niekto iný môže využívať Tvoje údaje a Príspevky.

Ochrana podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov sa preto na ne vzťahuje len v miere, ktorú je od Nás rozumné požadovať. V rámci reklamných kampaní tretích osôb bežiacich v našom systéme a v niektorých ďalších prípadoch (napr. bazár/market, blogy) Ti môžeme ponúkať určité výrobky alebo služby prostredníctvom uzavretia zmluvného vzťahu s treťou osobou. Nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme za použitie osobných údajov, ktoré im poskytneš. Naša Internetová stránka obsahuje odkazy na iné stránky. Nie sme zodpovední za ochranu osobných údajov a súkromia alebo obsah týchto stránok.

Bezpečnosť

Zaväzujeme sa riadne uchovávať všetky osobné a iné údaje, ktoré si Nám poskytol, a to v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi. So všetkými údajmi budeme zaobchádzať podľa pravidiel uvedených v týchto Zásadách.

Tvoje práva a možnosti

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Tebe spracúvame, máš nižšie uvedené práva a možnosti.

Môžeš nás požiadať o potvrdenie o tom, či Tvoje osobné údaje spracúvame, a ak tomu tak je, máš právo získať prístup k týmto údajom a informácie o podmienkach ich spracúvania. Tieto informácie Ti poskytneme spravidla do jedného mesiaca odo dňa, keď Nás o to požiadaš.

Ak máš problém s doplnením alebo vymazaním Tvojich údajov alebo ak chceš, aby sme obmedzili spracúvanie Tvojich údajov alebo ich vymazali, kontaktuj Nás. Tvoje údaje, ktoré si Nám poskytol pre účely plnenia zmluvy alebo na základe Tvojho súhlasu, môžeš nechať preniesť do inej organizácie, pokiaľ je to technicky možné.

Môžeš namietať voči spracúvaniu Tvojich údajov, vrátane údajov spracúvaných na účely priameho marketingu. V prípade Tvojej námietky prestaneme Tvoje údaje používať, pokiaľ nebude daný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie.

Reklamné ponuky a oznámenia Ti budeme zasielať na Tvoju emailovú adresu iba v prípade, že si s tým súhlasil; ak ich už dostávať nechceš, môžeš sa z odberu kedykoľvek jednoducho odhlásiť.

Ak chceš niektorú z uvedených možností využiť, prípadne máš ďaľšie otázky, kontaktuj Nás na adrese virtualnesidlobb.sk.

Ak máš pocit, že sme porušili právne predpisy na ochranu osobných údajov, môžeš podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk).

Cookie pravidlá

Cookie pravidlá V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách považujeme za potrebné jasne a presne Ťa informovať o účele cookies a informáciách, ktoré sa ukladajú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón, …), ktoré pri Používaní Internetovej stránky využívaš. Ak chceš naplno využiť funkcie a služby, ktoré ponúka náš systém, Tvoje zariadenie musí mať povolené tzv. cookies, nakoľko niektoré funkcie Internetovej stránky môžeme poskytovať len za využívania cookies. Pomocou cookies skúmame účinnosť dizajnu Internetovej stránky ako aj reklám a iných prvkov na nej zobrazených a tiež Nám pomáhajú pri overovaní Tvojej totožnosti v prípadoch, ak je to potrebné. Použitím Internetovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je to uvedené v týchto Našich Cookie pravidlách.

Ako spravovať a vymazať cookies?

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z Tvojho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookie tretej strany), alebo varovať Ťa pred tým, ako je cookie uložený na Tvojom zariadení. Vezmi prosím na vedomie, že ak sa rozhodneš blokovať všetky cookies, Naša Internetová stránka nebude fungovať tak, ako bolo zamýšľané, a nebudeš ju môcť Používať alebo pristupovať k mnohým funkciám, ktoré poskytuje. Ak si zablokoval všetky cookies a chceš naplno využiť funkcie a služby, ktoré Internetová stránka ponúka, budeš musieť povoliť cookies. Môžeš to urobiť v Tvojom prehliadači.

Viac v nastaveniach tvojho prehliadača alebo na webovej lokalite tvojho prehliadača:

Chrome: https://support.google.com

Firefox: https://support.mozilla.org

Internet Explorer: https://support.microsoft.com

Safari: https://www.apple.com

Viac na: http://www.allaboutcookies.org/

Zmena Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade právnych alebo technologických zmien, alebo ak sme pridali nové funkcie Internetovej stránky alebo zmenili existujúce).

O zmene týchto Zásad ochrany osobných údajov Ťa budeme informovať zaslaním oznámenia do Tvojej poštovej schránky na Internetovej stránke.

Najnovšia a aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na Internetovej stránke, aj s dátumom jej účinnosti. Používaním nášho systému po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že si sa oboznámil so zmenou Zásad ochrany osobných údajov a s ich aktuálnou verziou platnou v čase Používania Internetovej stránky.

Posledná revízia: 01.04.2021

Ak máš akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, prosím, kontaktuj Našu zodpovednú osobu na adrese info@virtualnesidlobb.sk

Share
sk_SKSlovenčina