Povinný zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra

Každá spoločnosť založená pred 01.11.2018, má povinnosť do 31.12.2019 zapísať do Obchodného registra konečného užívateľa výhod spoločnosti. Ak tak neurobí, riskuje pokutu až do výšky 3310 EUR.

Kto je konečný užívateľ výhod?
Fyzické osoby, ktoré ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu – majú minimálne 25% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti.
Podieľa sa na jej základnom imaní minimálne 25%.
Fyzické osoby, ktoré sú oprávnené vymenovávať alebo odvolávať štatutárov, riadiaci dozorný alebo kontrolný orgán firmy.
Dokáže iným spôsobom ovládať spoločnosť.
Fyzické osoby, v prospech ktorých spoločnosť vykonáva svoju činnosť – osoby, ktoré majú právo na 25% zisku z podnikania.
Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa vyššie uvedené kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá za konečných užívateľov výhod u tejto právnickej osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Služba zápisu konečného užívateľa výhod do Obchodného registra je poskytovaná vybranými notármi a advokátmi. Služba je spoločnosťou West Field s.r.o. len sprostredkovaná.

Share
sk_SKSlovenčina